Notulen Bestuursvergadering

Notulen bestuur/klankbordgroep 15 mei 2014

Aanwezig: Martin, Pascal, Barend, Stieneke, Gerrit, Dineke, Margriet, Harmke, Merlien en Yvonne

(notulist).

Vaststellen agenda:

Toevoegen: vraag van Marianne Goorhuis (Nieuwe Kerk) en stuk van Barend en Merlien (financieel

administratieve richtlijnen).

- Notulen 22 april: met de toevoeging dat Margriet ook afwezig was, worden deze vastgesteld.

- Notulen ALV: Stieneke was er ook. Bij de bespreking van de notulen bij de volgende ALV dat

even vermelden. Martin zet de notulen op de website.

- Culinaire Zwerftocht:

Stieneke heeft een poster gemaakt. Dat wordt 100 x gekopieerd en op verschillende plaatsen

opgehangen. Dineke, Harmke, Margriet en Gerrit zullen hiermee helpen.

Er moet een printer komen. Pascal regelt dit. Evenals het bonnetje wat mensen krijgen om

na afloop een drankje te drinken in de Minnaar (is dus 25 euro voor driegangen incl. drankje

na afloop).

Stieneke maakt een evaluatieformulier.

We gaan allemaal persoonlijk mensen uitnodigen en het komt op facebook (Martin).

Stieneke verzorgt een persbericht.

Stieneke en Yvonne zorgen voor het geld en de inschrijvingen. Martin onderhoudt zich met

de gasten. Pascal en Doeke zorgen voor de verloting.

Op 26 mei komen Pascal, Stieneke en Yvonne naar de Minnaar voor de puntjes op de i.

Stieneke merkt terecht op dat het toch wel erg handig zou zijn als er een kant en klaar

draaiboek zou liggen voor elke CZ. Nu vinden we steeds opnieuw het wiel uit.

Stieneke gaat dit maken.

- Ingekomen post:

Ing afschrift van 5 mei: er zijn nog openstaande posten :

Fortuna (120 euro) komt door persoonlijke omstandigheden en komt goed.

Heerenhuis (120 euro) verrekenen we met onze bijdrage voor Koningsdag. (het was

trouwens een goede dag, onze bijdrage is goed besteed. Wel volgend jaar ons spandoek…)

Ondernemershus (390 euro): bestaat niet meer. Harmke kent ene Conny , dat probeert ze uit

te zoeken. Komen we dus op terug.

Groene Weyde (160 euro) en Ebbingepoort (240 euro) gaat Martin achteraan.

Rekening Boiten voor KdV mei: Martin betaalt deze.

Noorderzon vraagt om een gift. Daar doen we niet aan.

- Advertenties in KdV: Yvonne zal de persoon zijn/worden die hier het voortouw in neemt. Ze

vindt het fijn als mensen meedenken/helpen.

Barend gaat achter Elmer’s aan: hij heeft hier persoonlijke contacten mee en het zou goed

zijn als zij blijven adverteren.

Stieneke gaat achter Oberland aan. Yvonne achter House of Spice (die in juli wel wilde) en de

Regiobank, en sowieso iedereen die éénmaal heeft geadverteerd.

Op 21 juni is de sluitingsdatum, dus ruim vóór die tijd moeten de advertenties binnen zijn!

- Er zou een betere informatie uitwisseling en communicatie moeten komen. Wat zou helpen

is een handleiding hoe g mail en drive te bedienen. Pascal maakt een handleiding.

- Mededelingen:

Martin heeft een gesprek met wethouder Roeland van der Schaaf geregeld vwb inspraak van

bewoners. Dit gesprek is woensdag 11 juni om 10 uur op het Stadhuis. In ieder geval gaan

Martin en Yvonne hierheen, en misschien Pascal. Doel: als bewoners betrokken worden bij

de besluitvorming, hoe kan het effectiever? En ook processen ondersteunen (lees: financieel

ondersteunen).

- Buurtpand: is door de vermeende hoofdhuurder wat op de lange baan geschoven. We

moeten afwachten. Er is eventueel ook een ander pand.

- Boterdiep: hoe zit het met de participatie/ belang van bewoners? Dit is een heikel punt. Er

volgt een uitgebreide diskussie waar de notulist al gauw de draad kwijt was. (ben nog te

weinig thuis in de materie)

Ze willen in ieder geval een stuk in de volgende KdV van 4 pagina’s (!). Ons voorstel aan hun

zal zijn om advertentieruimte te kopen. (Harmke: zou jij, zodra je dit weet, aan mij door

willen geven? Ivm de nog nodige advertenties:Yvonne).

Gerrit zal ons een stuk doen toekomen over wijkaanpak.

- Parkcommissie Noorderplantsoen:

Martin heeft gesproken met Damn Food. Op 28 juni is er een eetfestival gepland voor 1500

personen op de speelweide. We zijn absoluut tegen en gaan bezwaar maken. Stieneke

en Martin gaan erachteraan. Er is sowieso een slechte communicatie onderling in de

parkcommissie.

Verder wordt er nu, in de maand mei, nog heftig gekapt en gesnoeid. Dineke en Stieneke

gaan er samen over praten en zien hoe het beste bezwaar kan worden gemaakt en of dit

geoorloofd is. Misschien iets voor in de volgende KdV?

- Marianne Goorhuis (die in de nieuwe kerk commissie zit vanwege 350 jarig bestaan) vraagt

aan ons een bijdrage voor de festiviteiten. Vwb specifieke buurtactiviteiten, zoals een

buurtbrunch, willen we wel een bijdrage geven en ook mee helpen organiseren.

- Financieel administratieve richtlijnen: opgesteld door Barend en Merlien.

Martin is bang dat het niet werkbaar is. Maar anders is het voor de financiele commissie en

de kascommissie niet werkbaar als er geen duidelijke bonnetjes aan de afschriften zijn.

Voorstel is om het voor het bestuur werkbaar te maken. Dit komt de volgende vergadering

terug. (noot: Martin, zou jij de oude originele ing afschriften willen opzoeken? Zodat die ook

naar Merlien kunnen?)

- Harmke heeft nog een aantal punten vanuit de Kop d’r Veur:

De sluitingsdatum gaat streng gehanteerd worden. Als je te laat bent, komt er geen stuk in

het blad. Sluitingsdatum voor de volgende is 21 juni.

Harmke is het er niet mee eens dat zij achter het bestuur aan moeten wat stukken betreft.

Het zou goed zijn als er struktureel vanuit het bestuur een lijstje komt van activiteiten.

Het lijkt ons goed als Harmke een onderwerpenlijst maakt. Dus punten die in elke KdV terug

moeten komen. Dan weet het bestuur waar hij zich aan dient te houden. Meer communicatie

tussen bestuur en redactie lijkt heel wenselijk. Voorstel is elke 4 weken vóór de deadline.( In

dit geval dus de volgende vergadering van 5 juni?)

De Bezorging: is eigenlijk een taak van het bestuur. Soms loopt het wat rommelig. Lijst met

bezorgadressen, en ook de oplages, is ook niet up to date (stamt nog uit de tijd van Klaas).

Harmke zal een nieuwe maken.

Dineke, Pascal, Stieneke, Yvonne, Margriet En Martin (reserve) willen meehelpen bezorgen.

De volgende bezorgdag is 4 juli, met om 17 uur de zgn Kopdoop in de Minnaar. (één drankje

van het bestuur, de rest voor eigen rekening).

- Rondvraag:

Het wordt als zinvol ervaren dat iemand van de redactie bij onze vergaderingen aanwezig

is. Sowieso een vertegenwoordiging vanuit de redactie, boterdiep- financiele- en

parkcommissieis wenselijk.