Begroting 2014

Resultaat
Begroting Begroting
2014 2013

Inkomsten 16.454 12.834
Uitgaven 16.454 12.850
Resultaat 0 -16

Inkomsten
Begroting Begroting
2014 2013

Subsidie gemeente 10.054 7.834
Advertenties KdV 6.400 4.500
Activiteiten bijdragen 500
Contributie leden pm
Totaal Inkomsten 16.454 12.834

Uitgaven
Begroting Begroting
2014 2013

Communicatie
Wijkkrant 8.682 8.700
Website 500 500
Overig 250
Subtotaal 9.182 9.450
Activering
"Losse" activiteiten 2.500 2.000
Doorlopende activ. 3.422
Subtotaal 5.922 2.000
Algemeen
"Bureau"-kosten 950 1.300
Huisvesting 0
Vrijwilligersvergoeding 400 100
Subtotaal 1.350 1.400

Totaal Uitgaven 16.454 12.850

Toelichting

Inkomsten
1. Subsidie gemeente: is hoger dan in 2013 omdat de bewoners van het Ebbingekwartier dit jaar bij de Hortusbuurt gerekend worden.
2. Door gerichter met de ondernemers in de buurt contact te hebben, denken we meer adverteerders te kunnen aantrekken.

Uitgaven
Activering: hier zijn geen specifieke activiteiten genoemd, omdat dat mede afhangt van welke ideeën b.v. nu ontwikkeld worden
1. Losse activiteiten: hieronder worden verstaan de activiteiten éénmalig plaatsvinden, zoals nieuwjaarsborrel, culinaire zwerftocht, Koningsdag, of wat we ook gaan ondernemen
2. Doorlopende activiteiten: activiteiten die een structureel karakter hebben. Dat kunnen koffieochtenden zijn, themabijeenkomsten, maar ook elkaar-helpen- organisatie of andere commissies. Om het oprichten van een "buurtpand" te ondersteunen zullen we 200 euro besteden per maand aan zaalhuur voor bijv. koffieochtenden in dat pand.
Algemeen:
1. Met bureaukosten wordt bedoeld: alle uitgaven nodig om de vereniging organisatorisch te laten draaien, inclusief bijeenkomsten. Iets minder dan in 2012, omdat toen apart geld opzij gelegd werd voor automatisering.