ALV 15 April, Heerenhuis, 19.30 uur

Agenda voor deze ALV:

(voorlopige) agenda hiervoor:

- Opening 19.40 uur
- Afrekening 2013/Decharge oude bestuur
- Verkiezing/benoeming nieuw bestuur
(Martin voorzitter, Pascal lid)
- Benoeming nieuwe kascommissie
- Contributie/lidmaatschap
- Vaststellen begroting 2014
- Sluiting 21.00 uur
- Borrel