Notulen ALV 29 januari

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSORGANISATIE HORTUSBUURT
D.D. 29-01-2014

Aanwezig: Martijn Reneman, Martin van de Wardt- Olde Riekerink, Tanja Meijer, Marianne Goorhuis, Harmke Eisen, Merlien Andriessen, Piet Hein Schlebusch, Joop Rose, Fred Luiden, Gerrit vd Werf, Barend Schweigman, Dineke Bruins, Latzi Fresco, Hanneke de Hoog, Els de Knegt, Diederik van der Meide, Rita Hattink, Margriet ter Steege, Yvonne de Grijs (notulist).
Agenda:
Opening
Aftreden oude bestuur
Aantreden nieuw bestuur
Rondvraag

Martin van de Wardt- Olde Riekerink (aspirant bestuurslid) opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
Conform de statuten, en met instemming van de gemeente in de persoon van Arne Krijn, treedt het oude bestuur af. Klaas Knillis Hofstra zal een afschrift van de notulen krijgen met de besluiten.
Niemand van de aanwezigen tekent bezwaar aan.
Het nieuwe bestuur treedt aan.
Het bestuur zal voorlopig bestaan uit de personen: Martin van de Wardt-Oude Riekerink, Yvonne de Grijs en Stieneke van Heerikhuizen (ad interim).
De aanwezigen wordt gevraagd of er bezwaren zijn. Die zijn er niet.
Een nieuw bestuur is hierbij een formeel feit.
Rondvraag:
Diederik verzoekt om op korte termijn een nieuwe algemene ledenvergadering te houden. Toegezegd wordt dat uiterlijk 1 mei 2014 de uitnodiging hiervoor verstuurd zal worden .
Einde vergadering