Aan de Gemeenteraad:

Gemeenteraad Gemeente Groningen
Grote Markt 1
Groningen
Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Hortusbuurt
Groningen, 16 januari 2013
Geachte raadsleden,
Ter inzage ligt momenteel een ontwerp bestemmingsplan voor bijna onze gehele buurt, inclusief het aanpalende Noorderplantsoen. Een bestemmingsplan dat nodig geactualiseerd moest worden, iets dat door de gemeentelijke organisatie grondig is aangepakt.
We waren blij te lezen dat historische lijnen doorgetrokken worden, dat het groene karakter van de buurt bescherming verdient en dat die zaken die ons woon- werk- en leefklimaat zo bijzonder maken het verdienen om beschermd te worden. De uitgangspunten van het bestemmingsplan delen wij dan ook volledig.
In de uitwerking op kaart en in regels kunnen wij ons dan ook grotendeels vinden. We zijn verguld met het vastleggen van de bestemming “TUIN” bijvoorbeeld voor een aantal van de binnenterreinen van de gasthuizen, de mogelijkheid die gebleven is om gemengde kleinschalige bedrijvigheid toe te staan, de bevestiging van een aantal maatschappelijke functies die de wijk mede dragen.

Maar daarom is dit schrijven er niet gekomen. Er zijn ook een aantal zaken waarover we ons zorgen maken. Zozeer zelfs, dat we aan u vragen om deze zaken in heroverweging te nemen. In heroverweging nemen, omdat ontwikkelingen anders tot onherroepelijke veranderingen zullen leiden. En daarmee het karakter, de structuur en de leefbaarheid van onze wijk zullen aantasten.
Ten eerste is er de kwestie van de voorbestemming voor een kiosk in het Noorderplantsoen. Een monumentale landschapstuin, die niet voor niets de status van Rijksmonument heeft gekregen, mag daardoor bebouwd worden. Hoewel wij het uitgangspunt van concentratie van voorzieningen steunen, omdat daarmee de verrommeling van het park wordt tegengegaan terwijl toch het nodige voorzieningenniveau gerealiseerd wordt, vrezen we op basis van de huidige formuleringen een voorziening die niet aan de verwachtingen kan voldoen. We willen u dan ook vragen om de discussie hierover te verdagen door tot een apart inpassingstraject over te gaan, wat o.i. zou leiden tot een zorgvuldigere en gedragener besluit.
Ten tweede is er de kwestie van de niet tot tuin bestemde binnengebieden. In het huidige bestemmingsplan nog is er sprake van bescherming van die gebieden, niet enkel door het aangeven van bebouwingspercentages en bouwhoogtes (lagen), maar ook en vooral door het opnemen van de regel dat achterliggende gebouwen niet mogen worden opgericht als ze zich daardoor op minder dan 10 meter van de belendende bebouwing bevinden. Door deze regel zijn veel ontwikkelingen gestuit of in een veel minder belastende vorm gerealiseerd. Daarnaast is het ons niet duidelijk waarom gekozen is om voor vrijwel alle percelen nu 80% bebouwing toe te staan, waar dat eerder veelal 70 of 50% was.
Nog bepalender voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden is dat op veel plekken het percentage volledig is losgelaten, waarmee samenvoegen en dichtbouwen van nu nog beschikbare ruimte zonder meer toegestaan wordt. Terzake zijn dan ook, o.i. terecht, specifieke bezwaren ingediend door buurtbewoners, maar zij zijn niet de enigen die hiervan bertroffen zijn.
Als voorbeeld willen we u wijzen op het groenperceel achter de Nieuwe Ebbingestraat tussen de Lelie- en Rozenstraat. Op dit moment geldt daar een bebouwingspercentage van 50% met een vloerindex van 1. Niet meer dan de helft van het terrein bebouwd dus, met dan maximaal 2 lagen. Bij meer lagen vermindert het bebouwingspercentage, omdat er immers niet meer m2 mogen komen.
In de huidige systematiek mag op die plek tot 80% bebouwd worden, met een maximale hoogte van maar liefst 11 meter! Dat is per 100m2 dus 240m2 bebouwing in plaats van de huidige 100m2, 240% méér.
We zouden dan ook graag zien dat het conserverende karakter, zoals dat eerder door u als raad als wens is uitgesproken, meer tot uitdrukking komt in de plankaart en de bijbehorende regels. Een goede mogelijkheid zou het terugbrengen van de “10 meter-regel” zijn.
Daarnaast zou u kunnen overwegen om een beperking te stellen aan het aantal woningen per portiek, om al te veel uitbreiding van het aantal huishoudens tegen te gaan. De 15%-norm geldt nu immers per adres, waarbij het aantal bewoners geen criterium is. Als dit gemaximeerd wordt blijft het aantal inwoners en de samenstelling passend ten opzichte van de voorzieningen, zonder ontwikkeling al te zeer tegen te gaan.
Graag zouden wij in de gelegenheid gesteld worden e.e.a. persoonlijk toe te lichten aan u. Mocht dit niet gewenst zijn, dan hopen wij u schriftelijk nader te mogen informeren, en hopen dan ook door u tot een van beiden uitgenodigd te worden.
Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik te maken om onze waardering uit te spreken voor de positieve ontwikkelingen in onze buurt die u mogelijk heeft gemaakt; het Ebbingekwartier is samen met het Noorderplantsoen bepalend geworden voor de kwaliteit van leven en de uitstraling van onze buurt, en daarmee hopelijk voor de gehele stad.
Met vriendelijke groet,
Hortusbuurt Groningen
Martin van de Wardt-Olde Riekerink
Postbus 1699
9701 BR GRONINGEN
0653860662
Contact bij voorkeur via email: bestuur@hortusbuurt.nl