Uitnodiging tot bespreken bezwaar bestemmingspan (Kiosk/Binnengebieden)

binnengebiedbinnengebiedAan
Bewoners Hortusbuurt/Ebbingekwartier
Betreft: uitnodiging tot bespreken bezwaar bestemmingsplan Hortusbuurt op de Buurtborrel
Hortusbuurt dd. 13 januari 2012, tijd: 16.00 uur, plaats: Café de Minnaar. (Kiosk/Binnengebieden)

Geachte buurtbewoner/ eigenaar,

Zoals u wellicht bekend ligt er een nieuw ontwerp bestemmingsplan voor onze buurt ter visie
(http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bestemmingsplan-hortusbuurt... ).
De binnengebieden worden in dit plan deels beschermd. Daar zijn we blij mee, want onze buurt is
groen en licht en verdient het dat ook te blijven.

In een aantal binnengebieden wordt nu echter juist hoge bebouwing toegestaan tot 2m van de
gevel! Veel meer dan wat in het vorige bestemmingsplan mogelijk was. Daarnaast wordt
ook op een aantal plekken de maximale bouwhoogte effectief verhoogd.

Het gaat eigenlijk om alle binnengebieden die in het bestemmingsplan niet beschermd worden
met de aanduiding T van Tuin. Dat kan leiden tot zeer ongewenste effecten, die tot nog toe
effectief tegengehouden werden.

Als voorbeeld het binnenterrein ingesloten door de bebouwing aan het Boterdiep, de Korenstraat
en de Nieuwe Ebbingestraat, zeg maar achter de schoenwinkel en het postkantoor. (zie tekening)
Voor dit gebied is al een aantal malen een plan ingediend, dat telkens werd afgewezen met verwijzing n
aar de regels in het bestemmingsplan:

…. de hoogte van aan-/uitbouwen en bijgebouwen één bouwlaag mag bedragen;
…. mogen achter de hoofdmassa van een gebouw op aan- en bijgebouwen geen verdiepingen worden
gerealiseerd, indien deze aan- of bijgebouwen: … gelegen zijn op een afstand van minder dan 10 meter
van de ramen van de aldaar naburige woningen;

( http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bestemmingsplan-hortusbuurt... :
oude plan)

Maar onder het nieuwe plan kan:

De binnenplaats nu bijna volledig dichtbebouwd worden met een gebouw van 15 m hoog! Voor de
meeste aangrenzende panden houdt dit dan in dat alle licht, lucht en privacy verdwijnt en dat de
bestaande groene binnenruimte volledig zal verdwijnen. Het plezierige woon- en werkklimaat zal
verdwijnen en de waarde van het vastgoed zal afnemen.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat dit soort bebouwing zorgt voor veel meer inwoners en daardoor voor
bovenproportionele druk op de aanwezige voorzieningen zoals fietsenstallingen, vuilcontainers e.d.
Niet alleen op deze plek, maar ook bijvoorbeeld naast het SP-pand op de Boteringestraat, waar een
studentenpand in de achtertuin gebouwd wordt, vervalt de bescherming zoals die in het oude plan
vervat was, en dat lijkt ons geen goed idee.

Daarnaast willen we het ook graag hebben over de eventuele kiosk in het Noorderplantsoen, omdat de
geluiden over de wenselijkheid/uitvoering daarvan ook nogal divers zijn.

Naast dat iedere bewoner/ eigenaar zelf bezwaar kan aantekenen is er de mogelijkheid om collectief
bezwaar aan te tekenen. Bezorgde buurtbewoners hebben reeds het initiatief genomen om een
concept bezwaarschrift op te stellen. Bezwaar wordt op hoofdlijnen gemaakt tegen:
- de aantasting van het huidige woon- en leefklimaat door het nieuwe bestemmingsplan;
- het ontbreken van een maatschappelijke- en economische onderbouwing van de planwijziging;
- de maatschappelijke- en economische schade die ontstaat door het nieuwe bestemmingsplan ten
opzichte van het oude bestemmingsplan;
Graag nodigen wij u uit om samen met andere bezorgde buurtbewoners zo een collectief bezwaar te
bespreken op de Buurtborrel van de Bewonersvereniging Hortusbuurt op 13 januari 2013 om 16.00
uur in Café de Minnaar.

Daarnaast is het mogelijk om zelf een bezwaar in te dienen: Vanaf 7 december
2012 tot en met 17 januari 2013 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over
het ontwerp naar voren brengen. Schriftelijk bij de gemeenteraad, p/a RO/EZ, postbus 7081, 9701 JB
Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met het
team juridische zaken RO/EZ, tel. (050) 367 81 00.