Bestemmingsplan ligt klaar voor inspraak

Op http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bestemmingsplan-hortusbuurt...
is het ontwerp van het bestemmingsplan te bekijken.

Voor de Hortusbuurt, het Noorderplantsoen en het gebied ten oosten van de kruising Boterdiep-Korreweg (het vm. Circusterrein) wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit gebied hoort - met uitzondering van het vm. Circusterrein - sinds 1991 tot het Beschermd Stadsgezicht Binnenstad. Het nieuwe bestemmingsplan beoogt een goed kader te bieden voor het beheer van de bebouwing en de openbare ruimte. Uitgangspunt is het behoud van de ruimtelijke en functionele structuur met de waardevolle cultuurhistorische kenmerken.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt in het kader van de inspraak met ingang van 15 juni tot en met 12 juli 2012 ter inzage op de volgende plaatsen:

het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Ged. Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Voor een eventuele toelichting kunt u tussen 9.00 en 17.00 uur ook bellen met het Loket Bouwen en Wonen, tel. (050) 367 81 11
en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 tot 20.00 uur.
Exemplaren van het voorontwerp-bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.